Go to file
Henrik Bygren 41e7eaa87f egyface to egytalk 2024-05-15 13:45:12 +02:00
config Update to sveltekit 2 2024-04-03 14:48:04 +02:00
db Update to sveltekit 2 2024-04-03 14:48:04 +02:00
docker/php Update to sveltekit 2 2024-04-03 14:48:04 +02:00
sveltekit install instruction 2024-04-04 07:31:50 +02:00
www Update to sveltekit 2 2024-04-03 14:48:04 +02:00
.gitignore Update to sveltekit 2 2024-04-03 14:48:04 +02:00
README.md egyface to egytalk 2024-05-15 13:45:12 +02:00
docker-compose.yml compose removed 2024-04-18 07:04:00 +02:00

README.md

Projekt EGY Talk med SvelteKit

Innan du börjar

Se till att du har minst version 18.13 av nodejs.
Kontrollera i terminalen med

node -v

Installation

Ladda ner eller klona projektet. Alla nödvändiga paket är redan tillagda i SvelteKit.

Öppna i VS Code och kör i terminalen

cd sveltekit
npm install

Inga flera installationer behövs!

Importera database egytalk

Öppna phpmyadmin (localhost:8080) och importera databasen egytalk.

www/model/DbEgyTalk.php

I konstruktorn finns anslutningen. Ändra om så behövs.

<?php
  // Definierar konstanter med användarinformation.
  define ('DB_USER', 'egytalk'); // Se till att användaren finns. Undvik root.
  define ('DB_PASSWORD', '12345'); // Byt till eget lösenord
  define ('DB_HOST', 'mariadb');
  define ('DB_NAME', 'egytalk');  

  // Skapar en anslutning till MariaDB och databasen dbName
  $dsn = 'mysql:host=' . DB_HOST . ';dbname=' . DB_NAME . ';charset=utf8';
  $db = new PDO($dsn, DB_USER, DB_PASSWORD);

API:er

www/public/api

Starta servern (containern) med

docker-compose up -d

Stoppa servern (containern) med

docker-compose down

Serverns url

localhost

phpmyadmin

localhost:8080